Περιγραφή Δράσεων και Παραδοτέων

A/A
Τίτλος Ενότητας Εργασίας (όπως στην πρόταση)
Σύντομη περιγραφή/Σκοπός – Παραδοτέα
Υπεύθυνος Ε.Ε.
(Φορέας)
1
Διαχείριση και Συντονισμός Ερευνητικού Έργου
Η αποτελεσματική διαχείριση / συντονισμός αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή και επιτυχή εφαρμογή του προτεινόμενου έργου, καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία ποιοτικών παραδοτέων. Οι κύριοι στόχοι της ΕΕ-0 είναι οι εξής: (i) ο οικονομικός συντονισμός του έργου (ii) η ανάπτυξη της συνέργειας μεταξύ των εταίρων, που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές νοοτροπίες που επικρατούν στον ακαδημαϊκό κόσμο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (iii) η βελτιστοποίηση του προγράμματος εργασίας, έτσι ώστε οι αλληλοεξαρτώμενες εργασίες θα παραδωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και (iv) ο έλεγχος της ποιότητας των παραδοτέων του έργου.
Ε.ΦΥ.ΓΕ.Ω
2
Περιβαλλοντική βάση δεδομένων παραλιών
Να υπάρξει μια δυναμική, φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα για την αποθήκευση και την απεικόνιση των πληροφοριών που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου, που περιέχουν περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία από ελληνικές παραλίες.
Π2.1 Πρωτόκολλο βάσης δεδομένων παραλιών
Ε.ΦΥ.ΓΕ.Ω
3
Πειράματα πιλοτικών παραλιών
Να μελετηθεί η παράκτια δυναμική επιλεγμένων (πιλοτικών) παραλιών.
Π3.1 Έκθεση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων στις πιλοτικές παραλίες
Τ.Ε.Θ.
4
Ανάπτυξη συστήματος οπτικής παρακολούθησης παραλιών
Να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί ένα αυτόνομο χαμηλού κόστους σύστημα απεικόνισης παραλίας (Beach Optical Monitoring System-BOMS), το οποίο να μπορεί να καταγράψει, να αποθηκεύσει και να στέλνει πληροφορίες υψηλής συχνότητας για τη θέση της ακτογραμμής, τη ζώνη που σπάει το κύμα, το wave run-up, και άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Π4.1 Οπτικό σύστημα παρακολούθησης παραλιών
Τ.Ε.Θ.
5
Επεξεργασία & ερμηνεία ψηφιακών δεδομένων τηλεπισκόπισης
Η μελέτη   φυσικών χαρακτηριστικών της παραλίας και της δυναμικής της μέσω υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων που θα συγκριθούν με διάφορες επίγειες πραγματικές παρατηρήσεις & προσεγγίσεις.
Π5.1 Εκτίμηση της ακρίβειας των υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων
Ε.ΦΥ.ΓΕ.Ω
6
Όργανα για την καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών
Να αναπτύξει ένα τηλεμετρικό σύστημα χαμηλού κόστους για την παρακολούθηση των παράκτιων περιβαλλοντικών παραμέτρων, προκειμένου να δέχεται και να στέλνει πληροφορίες για τις θαλάσσιες και ατμοσφαιρικές παράκτιες συνθήκες.
Π6.1 Έκθεση για το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των παραλιών
Τ.Ο.Ο.
7
Όργανα για την καταγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε τουριστικές παραλίες.
Π7.1 Έκθεση για το σύστημα παρακολούθησης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην παραλία
ΤΝΕΤ
8
Προσομοίωση των χαρακτηριστικών και εκτίμηση τρωτότητας των παραλιών
Η μελέτη διεργασιών που ελέγχουν την παραλιακή μορφολογική αλλαγή / διάβρωση και η πρόβλεψη της παραλιακής μορφοδυναμικής υπό ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.
Π8.1        Μεθοδολογία καθορισμού δείκτη τρωτότητας παραλιών
Π8.2        Πρόγνωση μεταβολής θαλάσσιας στάθμης
Π8.3        Ανάπτυξη μορφο-δυναμικών μοντέλων εξέλιξης παραλιών
Τ.Ε.Θ.
9
Δράσεις περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προσαρμογής των παραλιών
Για τον προσδιορισμό τωρινών «βέλτιστων πρακτικών» στον τομέα της επιστήμης με γνώμονα την παρακολούθηση της παραλίας, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, να εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της μέσης και ακραίας ανόδου της στάθμης της θάλασσας και να υπολογίσει το κόστος και τα οφέλη της παρακολούθησης της παραλίας και σχετικών μέτρων προσαρμογής.
Π9.1 Σχέδιο διαχείρισης για την αειφόρο ανάπτυξης των ελληνικών τουριστικών παραλιών
Τ.Ε.Θ.
10
Αξιοποίηση & Διάχυση των αποτελεσμάτων
Ολοκλήρωση Συστήματος Παρακολούθησης Παραλίας (BEMS), επιστημονική σύνθεση και διάχυση των αποτελεσμάτων και προϊόντων του έργου στην επιστημονική κοινότητα, στο ευρύτερο κοινό και στους τελικούς χρήστες.
Π10.1        Κύρια αποτελέσματα έργου
Π10.2        Ιστοσελίδα προγράμματος και πρωτόκολλο λειτουργίας (συστήματα παρακολούθησης)
Π10.3        Κατάλογος δημοσιευμένων/ υπό δημοσίευση εργασιών
Ε.ΦΥ.ΓΕ.Ω
RTEmagicC_beach_tour_logo_06.jpg