Περίληψη έργου

Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων τουριστικών προορισμών με το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξής της να βασίζεται στις παραλίες της. Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών αλλά και παγκόσμιων παραλιών είναι υπό το καθεστώς διάβρωσης, που συνιστά σοβαρή απειλή για την τουριστική βιομηχανία. Έτσι, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για:

(α) απόκτηση πληροφοριών που θα βελτιώσουν την κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς της παραλίας και θα παρέχουν τη βάση και τα απαραίτητα δεδομένα για την κατάρτιση αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισης

και (β) να παρουσιάσει το πλαίσιο που θα επιτρέψει και θα βοηθήσει υποψήφιους τουρίστες / χρήστες να κάνουν συνειδητές επιλογές για την παραλία προορισμού τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριοι στόχοι του έργου Beachtour είναι:

  • να κατασκευάσει μια βασισμένη σε GIS, δυναμική και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα για την αποθήκευση / οπτικοποίηση πληροφορών σχετικών με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των ελληνικών παραλιών, καθώς και πληροφορίες σχετικές με τη διαχείριση των παραλιών (π.χ. παρουσία των παράκτιων υποδομών) με χρήση web-based πληροφοριών τηλεπισκόπησης
  • την αξιολόγηση της ακρίβειας / ευαισθησίας υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων για τον καθορισμό χωροταξικών χαρακτηριστικών των παραλιών και βυθομετρίας κοντά στην ακτή
  • η ανάπτυξη / δοκιμή ενός συστήματος BMS (Beach Monitoring System-BMS) -αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της παραλίας , που μπορεί να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να επικοινωνεί (σε πραγματικό χρόνο) πληροφορίες υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με τα μορφοδυναμικά και υδροδυναμικά χαρακτηριστικά των παραλιών (κοντά στην ακτή) καθώς και των μετεωρολογικών συνθηκών και θεμάτων ασφάλειας
  • την προώθηση ενός state-of-the-art μορφοδυναμικού μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης και
  • και τον προσδιορισμό «βέλτιστων πρακτικών» στον τομέα της επιστήμης με γνώμονα την παρακολούθηση παραλιών, την διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων, με στόχο την συσχέτιση της ευπάθειας της παραλίας με οικονομικές απώλειες και να προτείνει αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής.

RTEmagicC_beach_tour_logo_06.jpg